Νέα αναζήτηση

Εισάγετε τον 6ψήφιο αριθμό LOT που αναγράφεται στην ετικέτα ή στην συσκευασία:

Η αναζήτησή ήταν επιτυχής

Αριθμός LOT " "

Αγαπητέ επισκέπτη,

Η Terra Creta προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο πληροφοριών και διαφάνειας.

Από το 2006 έχουμε εγκαινιάσει ένα πρωτοποριακό σύστημα ιχνηλασιμότητας, με το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαδρομή κάθε προϊόντος μας, από τον ελαιώνα έως το κατάστημα.

Σε κάποια στάδια του συστήματος ιχνηλασιμότητας, χρησιμοποιούνται κωδικοί αντί για τα ονόματα των προμηθευτών και πελατών μας, για λόγους προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στην εταιρεία μας για κάθε νόμιμη χρήση.

Προϊόν
Ημερομηνία Παραγωγής
Ανάλωση κατά προτίμηση πρίν από
Εργοστάσιο

Αν και για κάθε παρτίδα χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο από πολλούς ελαιώνες, μόνο τα πέντε πιο σημαντικά από αυτά είναι ορατά εδώ για λόγους απλότητας.

Περιοχή 
ΕλαιοτριβείαΠαραγωγής 
Δοκιμή Αποτέλεσμα ΕΕ Μέγιστο Όριο
Οξύτητα 0.8%
DK 0.01
K270 0.22
K232 2.50
Αριθμός υπεροξειδίων 20 meqO2/kg
Κηροί 250mg/kg
Οργανοληπτική αξιολόγηση
Ελαττώματα N.D
Όσον αφορά τα φυτοφάρμακα, τους πλαστικοποιητές και τα βαρέα μέταλλα, αναλύουμε εκτενώς όλες τις παρτίδες ελαιολάδου μας και είμαστε βέβαιοι ότι όλα αυτά τα στοιχεία είναι πολύ κάτω από τα αποδεκτά διεθνή όρια.
Όλα τα υλικά συσκευασίας (μπουκάλια, τενεκέδες, καπάκια κλπ) ελέγχονται από την ομάδα ποιοτικού ελέγχου μας κατά την παραλαβή. Όλες οι λεπτομέρειες καταγράφονται στο σύστημά μας, αλλά για λόγους συντομίας δεν παρέχονται εδώ, ωστόσο, είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.
Προϊόν 
Ημερομηνία Παραγωγής 
Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από 
Εργοστάσιο 
/
bottles test

traceability

New Search

Enter the 6-digit LOT number from the label or package:

The search was successful

LOT Number " "

Dear visitor,

Terra Creta offers a high level of information and transparency.

Since 2006 we have launched an innovative traceability system, with which you can track the route of each of our products, from the olive grove to the store.

At some stages of the traceability system, codes are used instead of the names of our suppliers and customers, for the protection of their personal data. These data are stored in our company for every legal use.

Product
Production date
Best Before
Plant

Αν και για κάθε παρτίδα χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο από πολλούς ελαιώνες, μόνο τα πέντε πιο σημαντικά από αυτά είναι ορατά εδώ για λόγους απλότητας.

Area 
Production Olive Mills 
Test Result EU Maximum Limit
Acidity 0.8%
DK 0.01
K270 0.22
K232 2.50
Number of peroxides 20 meqO2/kg
Waxes 250mg/kg
Sensory evaluation
Defects N.D
With regard to pesticides, plasticizers and heavy metals, we extensively analyze all our batches of olive oil and we are confident that all of these elements are well below acceptable international limits.

All packaging materials (bottles, tins, lids, etc.) are inspected by our quality control team upon receipt.

All details are recorded in our system, but for the sake of brevity they are not provided here, however, they are available on request.

New Search

Enter the 6-digit LOT number from the label or package:

Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει τη βέλτιστη εμπειρία πλοήγησης.